chrispederick

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên chrispederick
Địa điểm San Francisco, CA
Nghề nghiệp Director of Front-end Engineering at Bleacher Report
Trang chủ http://chrispederick.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 2 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

User Agent Switcher Nên dùng

The User Agent Switcher extension adds a menu and a toolbar button to switch the user agent of a browser.

Rated 4 out of 5 stars (238)
405.254 users

Web Developer

The Web Developer extension adds various web developer tools to the browser.

Rated 5 out of 5 stars (208)
616.883 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.