Tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng cho trình duyệt của bạn.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt nhanh hơn, thông minh hơn hoặc chỉ đơn giản là vui vẻ.

Note-taking & time management tools
Tiện ích mở rộng nổi bật
Chủ đề nổi bật
Feed readers
Sức khỏe & chăm sóc sức khỏe