Tamil Spell Checker for Firefox Lược sử Phiên bản

4 phiên bản4 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 0.4.1-typefix 283.4 KiB

Phiên bản 0.4 283.0 KiB

now supports for Firefox 4 and above

Phiên bản 0.3 252.0 KiB

Updated for new version of Firefox

Phiên bản 0.2 252.0 KiB

50,000 more words have been added to this release from Tamil Wiktionary Project. You can take a look here http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D:Sundar/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AE%BF_%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D

This addon wouldnt have been possible without these contributors
1. sundar
2. ravi

You can download it and test it and enjoy.

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழ்!