anonymoX Lược sử Phiên bản

3 versions

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 2.4.7 408.2 kB Hoạt động trên Firefox 22.0 and later

Changes
  • internal changes only

Phiên bản 2.4.6 392.2 kB Hoạt động trên Firefox 13.0 and later

Bugfixes
  • Problem when clicking on the "more countries" button solved
  • Fixed not updating status after profile removal

Changes
  • Drop support for Firefox < 13 to support future Firefox versions

Phiên bản 2.4.3 371.5 kB Hoạt động trên Firefox 10.0 and later

Bugfixes
  • crash when trying to open panel