Hemiola SUN

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Hemiola SUN
Trang chủ http://hemiolapei.free.fr/extensions/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 5 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

PCMan BBS 擴充套件 Bắt buộc khởi động lại

以 GNU/GPL 授權,專為 BBS 瀏覽設計的 telnet 連線程式

Rated 4 out of 5 stars (6)
6.443 người dùng6.443 người dùng

TextMarker Go Compatible with Firefox 57+

Highlight the selected text.
1) Three different highlight colors
2) An arrow flag is added on the right side of the page
3) Hotkeys for highlight selected text and jump to highlighted text

Rated 4 out of 5 stars (39)
3.770 người dùng3.770 người dùng

Tab Mix Lite Bắt buộc khởi động lại

輕巧方便的分頁擴充套件

*** 請注意,本套件「不接受」功能請求 ***
這是 Lite 版,如果每個人都來請自己想要的功能,這個套件就會變成 Plus 第二。如果你的需求不在本套件提供的功能之列,請你找其他套件來使用。

Rated 4 out of 5 stars (58)
2.560 người dùng2.560 người dùng

No Color Compatible with Firefox 57+

Remove colors and background images from the page by one click.

Rated 4 out of 5 stars (48)
1.391 người dùng1.391 người dùng

Fox Input Compatible with Firefox 57+

Add a hotkey to focus on the input area.

Rated 5 out of 5 stars (14)
231 người dùng231 người dùng

Đánh giá Của tôi

Textarea Cache Lite

感謝與建議 Rated 5 out of 5 stars

你好,我是 Textarea Cache 的原作者。感謝你開發此 Lite 版。我現在工作很忙,沒有心思改寫為 WebExtension,有你的 Lite 版真是太好了。

我有一個小小的建議:按鍵做成 browserAction 應該會比 pageAction 好,使用者可以隨時叫出暫存區,看到完整的儲存內容,而不是只能讀取同網域或同網頁下儲存的內容。

再次表達我的感謝!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.3). 

Searchbar Autosizer

Rated 5 out of 5 stars

I am the author of Tab Mix Lite. I have tested Search Autosizer 1.5.7 + Tab Mix Lite 4.2 in Windows 7 and Ubuntu 10.04. Everything works well. Could anyone provide the detail of the issue?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.5.7.1-signed.1-signed). 

Context Search

Rated 5 out of 5 stars

Great extension, please update for Firefox 3.6. Thanks!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.4). 

Super Tab Mode

Rated 5 out of 5 stars

If your code is not derived from the original Tab Mix, please don't use it as your project name.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.49). 

Full Fullscreen

Rated 5 out of 5 stars

very good! it would be perfect if the white line on the top could be removed.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.1). 

Stop Autoplay

For Firefox 2.0.0.* users Rated 1 out of 5 stars

Please back to Stop Autoplay 0.7.2. It seems that 0.7.3 doesn't work well with Fx 2.0.0.*.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.7.3). 

Open link in...

Rated 4 out of 5 stars

For the "background window" issue, just add these lines at the end of "openlinkOpenNewBackgroundWindowWith" function:

setTimeout( function () {
newWindow.removeEventListener('focus', openlinkDoWindowFocus, false);
}, 1000 );

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.5).