onemen

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên onemen
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Tab Mix Plus Nên dùng

Tab Mix Plus enhances Firefox's tab browsing capabilities. It includes such features as duplicating tabs, controlling tab focus, tab clicking options, undo closed tabs and windows, plus much more. It also includes a full-featured session manager.

Rated 4 out of 5 stars (2.599)
800.115 người dùng800.115 người dùng

tabTooltip No Restart

Add page address to tab tooltip

Rated 5 out of 5 stars (18)
536 người dùng536 người dùng

Đánh giá Của tôi

bug489729 (Disable detach and tear off tab)

Rated 1 out of 5 stars

I am Tabmix plus developer.
bug489729 extension is incompatible with Tabmix dev-build since version 0.3.8.5pre.110123a.
I was changing some functions and variables name acourding to AMO (addons.mozilla.org) requirements

for example:
gSingleWindowMode canged to Tabmix.singleWindowMode
TabDNDObserver canged to TMP_tabDNDObserver

you can find the new code in http://tmp.garyr.net/forum/viewtopic.php?t=10888

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.3).