Để sử dụng tiện ích mở rộng của Android, bạn sẽ cần Firefox dành cho Android. Để khám phá các tiện ích mở rộng của Firefox dành cho máy tính để bàn, vui lòng truy cập trang web dành cho máy tính để bàn của chúng tôi.