Rated 5 out of 5 stars

AVIM đã hỗ trợ FF3.0 rồi. Mừng ghê! Đang thử phiên bản mới nhất. Phím tắt mới xung đột với ABP, mà sao phải đổi? Cái cũ xài tốt mà (Alt + O, Alt + S...). Vẫn chưa gõ trong gmail được. Mudim thì có thể, nhưng nó gõ nhiều khi cà giựt lắm!

This review is for a previous version of the add-on (20080224.66). 

Hiện có các phím tắt này:
• Ctrl+Alt+V để bật/tắt AVIM
• Ctrl+: để chuyển qua kiểu gõ trước
• Ctrl+; để chuyển qua kiểu gõ sau
• Ctrl+Alt+S để bật/tắt chế độ kiểm tra chính tả
• Ctrl+Alt+; để chọn bỏ dấu kiểu mới/cũ