jwolinsky

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên jwolinsky
Trang chủ http://www.jonathanwolinsky.com/
Người dùng kể từ September 27, 2011
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Copy Folder

The missing Thunderbird "copy folder" feature! Copy folders or entire POP/IMAP accounts recursively to any location while maintaining folder structure.

Rated 3 out of 5 stars (34)
12.556 người dùng12.556 người dùng

Outgoing Message Format

Set the default outgoing message format to Auto-Detect, Plain Text Only, Rich Text (HTML) or Plain and Rich (HTML) Text.

Rated 4 out of 5 stars (12)
3.155 người dùng3.155 người dùng

Batch Copy

Batch Copy creates a local copy of your IMAP account, copies all messages and maintains folder structure. Batch Copy can run incrementally to copy only new messages.

Rated 4 out of 5 stars (9)
1.589 người dùng1.589 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.