www.Translate Lược sử Phiên bản

16 versions

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 5.2 274.6 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 5.1 274.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 5.0 274.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 4.8 274.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

bugs fixed.
yellow balloon is shown when translation pane is opened

Phiên bản 4.7 273.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 4.6 273.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

An option is added.
Bugs fixed.

Phiên bản 4.5 273.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Translation button for a selection region is displayed in the cursor position.

Phiên bản 4.4 272.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Added a small button near text selection

Phiên bản 4.3 272.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

German and Polish localization added.
User comments are realized.
Bugs fixed.

Phiên bản 4.2 265.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 4.1 265.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 4.0 265.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 3.7 265.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 3.6 265.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

Phiên bản 2.6 261.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later

- added Options window for hotkey choosing
- default languages are chosen according to the browser preferences
- bugs fixed

Phiên bản 1.5 344.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later, Thunderbird 5.0 and later