www.Translate Lược sử Phiên bản

12 phiên bản12 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 5.2.1-signed.1-signed 281.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Version 5.1.1-signed.1-signed 281.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Version 5.0.1-signed.1-signed 281.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Version 4.8.1-signed.1-signed 281.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

bugs fixed.
yellow balloon is shown when translation pane is opened

Version 4.7.1-signed.1-signed 281.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Version 4.6.1-signed.1-signed 281.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

An option is added.
Bugs fixed.

Version 4.5.1-signed.1-signed 280.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Translation button for a selection region is displayed in the cursor position.

Version 4.4.1-signed.1-signed 280.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Added a small button near text selection

Version 4.3.1-signed.1-signed 279.6 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

German and Polish localization added.
User comments are realized.
Bugs fixed.

Version 4.2.1-signed.1-signed 272.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Version 4.1.1-signed.1-signed 272.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên

Version 4.0.1-signed.1-signed 272.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên, Thunderbird 5.0 trở lên