www.Translate Lược sử Phiên bản

12 phiên bản12 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 5.2.1-signed.1-signed 274.6 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 56.*, Thunderbird 5.0 - 17.*

Phiên bản 5.1.1-signed.1-signed 274.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 15.*, Thunderbird 5.0 - 15.*

Phiên bản 5.0.1-signed.1-signed 274.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 15.*, Thunderbird 5.0 - 14.*

Phiên bản 4.8.1-signed.1-signed 274.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 15.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

bugs fixed.
yellow balloon is shown when translation pane is opened

Phiên bản 4.7.1-signed.1-signed 274.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

Phiên bản 4.6.1-signed.1-signed 274.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

An option is added.
Bugs fixed.

Phiên bản 4.5.1-signed.1-signed 273.9 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

Translation button for a selection region is displayed in the cursor position.

Phiên bản 4.4.1-signed.1-signed 273.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

Added a small button near text selection

Phiên bản 4.3.1-signed.1-signed 273.1 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

German and Polish localization added.
User comments are realized.
Bugs fixed.

Phiên bản 4.2.1-signed.1-signed 265.8 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

Phiên bản 4.1.1-signed.1-signed 265.8 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*

Phiên bản 4.0.1-signed.1-signed 265.7 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 12.*, Thunderbird 5.0 - 12.*