Diccionari valencià Lược sử Phiên bản

8 phiên bản8 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 3.0.1 502.7 KiB

Version 3.0.0 500.1 KiB

Version 2.5.0 381.2 KiB

Version 2.3.0 380.0 KiB

Version 2.2.0.1 664.0 KiB

Compliant to Firefox 4 install.rdf requisites.

Version 2.2.0 664.0 KiB

Version 2.1.5 599.0 KiB