Diccionari valencià Lược sử Phiên bản

8 phiên bản8 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 3.0.1 514.8 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 48.*, Di động 0.1 - 40.0, SeaMonkey 1.1a - 2.39, Thunderbird 2.0a1 - 44.0

Version 3.0.0 512.1 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 41.0, Di động 0.1 - 40.0, SeaMonkey 1.1a - 2.38, Thunderbird 2.0a1 - 41.0

Version 2.5.0 390.3 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 38.*, Di động 0.1 - 36.0, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Version 2.3.0 389.1 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 18.*, Di động 0.1 - 18.0a1, SeaMonkey 1.5a - 2.15a1, Thunderbird 3.0a1 - 18.0a1

Version 2.2.0.1 679.9 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 11.0a1, Di động 0.1 - 11.0a1, SeaMonkey 1.1a - 2.8a1, Thunderbird 2.0a1 - 11.0a1

Compliant to Firefox 4 install.rdf requisites.

Version 2.2.0 679.9 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 4.0b6, Di động 0.1 - 4.0b3pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 2.0a1 - 3.3a2pre

Version 2.1.5 613.4 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 3.7a1pre, Di động 0.1 - 1.0.*, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0a1 - 3.1a1pre

Version 0.1.7 612.4 kB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 3.6a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0b1, Thunderbird 2.0a1 - 3.1a1pre