Diccionari valencià Lược sử Phiên bản

8 phiên bản8 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 3.0.1 502.7 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 54.*, SeaMonkey 1.1a - 2.39, Thunderbird 2.0a1 - 44.0

Version 3.0.0 500.1 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 41.0, SeaMonkey 1.1a - 2.38, Thunderbird 2.0a1 - 41.0

Version 2.5.0 381.2 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 38.*, SeaMonkey 1.1a - 2.33, Thunderbird 2.0a1 - 36.0

Version 2.3.0 380.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 18.*, SeaMonkey 1.5a - 2.15a1, Thunderbird 3.0a1 - 18.0a1

Version 2.2.0.1 664.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 11.0a1, SeaMonkey 1.1a - 2.8a1, Thunderbird 2.0a1 - 11.0a1

Compliant to Firefox 4 install.rdf requisites.

Version 2.2.0 664.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 4.0b6, SeaMonkey 1.1a - 2.1b2, Thunderbird 2.0a1 - 3.3a2pre

Version 2.1.5 599.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0a1 - 3.1a1pre

Version 0.1.7 598.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0b1 - 3.6a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0b1, Thunderbird 2.0a1 - 3.1a1pre