Icon of QuickPasswords

QuickPasswords 3.9 Bắt buộc khởi động lại

bởi Realraven (Axel Grude)

Lấy Mật Khẩu từ Quản Lý Mật Khẩu vào bộ nhớ tạm một cách nhanh chóng. Không cần phải hiển thị chúng thêm chút nào nữa!