PitchDark for TB 4.0.3

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

PitchDark for TB yêu cầu bạn chấp thuận Thỏa thuận Giấy phép Người dùng cuối sau đây trước khi việc cài đặt có thể tiến hành:

Given the amount of MPL included, I've decided this is GPL v3 compatible.

Back to PitchDark for TB…