Lightning Month Tabs Lược sử Phiên bản

9 phiên bản9 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 1.9 8.8 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.8 8.2 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.7 8.2 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.6 7.2 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.5 7.2 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.4 7.2 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.3 6.1 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.2 4.1 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên

Phiên bản 1.1 7.2 kB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 trở lên