Lightning Month Tabs Lược sử Phiên bản

5 phiên bản5 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.9 8.6 KiB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 - 31.*

Version 1.8 8.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 - 16.*

Version 1.7 8.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 - 14.*

Version 1.6 7.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 - 14.*

Version 1.5 7.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 5.0 - 14.*