Wörterbuch "Deutsch (de_CH)", neue Rechtschreibung Lược sử Phiên bản

13 phiên bản13 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 20160430 337.4 kB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - *, Firefox 10.0 - *, Di động 10.0 - 40.0, SeaMonkey 2.7 - 2.48, Thunderbird 10.0 - 51.0

Version 20140918 302.7 kB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 39.0, Firefox 10.0 - 39.0, Di động 10.0 - 39.0, SeaMonkey 2.7 - 2.36, Thunderbird 10.0 - 39.0

Version 20140816 302.7 kB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 35.0, Firefox 10.0 - 35.0, Di động 10.0 - 35.0, SeaMonkey 2.7 - 2.32, Thunderbird 10.0 - 35.0

Version 20130414 299.9 kB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 24.0, Firefox 10.0 - 24.0, Di động 10.0 - 24.0, SeaMonkey 2.7 - 2.21, Thunderbird 10.0 - 24.0

Version 20120628 298.0 kB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 21.0a1, Firefox 3.0a1 - 21.0a1, Di động 0.7 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.18a1, Thunderbird 3.0a1 - 21.0a1

Version 20120607 298.0 kB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 16.0a1, Firefox 3.0a1 - 16.0a1, Di động 0.7 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 16.0a1

Version 20120211 298.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 16.0a1, Di động 0.7 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 16.0a1

Version 20111003 295.9 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 13.0a1, Di động 0.7 - 13.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.10a1, Thunderbird 3.0a1 - 13.0a1

Version 20110321 289.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 7.0a1, Di động 0.7 - 7.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.2a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a4pre

Version 20101229 290.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 5.*, Di động 0.7 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0a - 2.1b3, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a4pre

Version 20100306 288.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a5pre, Di động 0.7 - 1.1.*, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.2a1pre

Version 20090905 288.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a2pre, Di động 1.0a1 - 1.1a2pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.2a1pre

Version 20090611 287.7 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.1a1pre