Wörterbuch Deutsch (de_CH) Lược sử Phiên bản

16 phiên bản16 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 20170707 334.8 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - *, Firefox 10.0 - *, SeaMonkey 2.7 - *, Thunderbird 10.0 - 56.0

Version 20170307 333.9 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - *, Firefox 10.0 - *, SeaMonkey 2.7 - *, Thunderbird 10.0 - 56.0

Version 20161128 331.5 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - *, Firefox 10.0 - *, SeaMonkey 2.7 - *, Thunderbird 10.0 - 55.0

Version 20160829 330.4 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - *, Firefox 10.0 - *, SeaMonkey 2.7 - *, Thunderbird 10.0 - 52.0

Version 20140918 295.6 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 39.0, Firefox 10.0 - 39.0, SeaMonkey 2.7 - 2.36, Thunderbird 10.0 - 39.0

Version 20140816 295.6 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 35.0, Firefox 10.0 - 35.0, SeaMonkey 2.7 - 2.32, Thunderbird 10.0 - 35.0

Version 20130414 292.9 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 24.0, Firefox 10.0 - 24.0, SeaMonkey 2.7 - 2.21, Thunderbird 10.0 - 24.0

Version 20120628 291.0 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 21.0a1, Firefox 3.0a1 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.18a1, Thunderbird 3.0a1 - 21.0a1

Version 20120607 291.0 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 12.0 - 16.0a1, Firefox 3.0a1 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 16.0a1

Version 20120211 291.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 16.0a1

Version 20111003 289.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 13.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.10a1, Thunderbird 3.0a1 - 13.0a1

Version 20110321 283.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 7.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.2a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a4pre

Version 20101229 284.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 5.*, SeaMonkey 2.0a - 2.1b3, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a4pre

Version 20100306 282.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a5pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.2a1pre

Version 20090905 282.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a2pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.2a1pre

Version 20090611 281.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.1a1pre