Wörterbuch "Deutsch (de_CH)", neue Rechtschreibung Lược sử Phiên bản

13 versions

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 20150227 303.3 kB Hoạt động trên Firefox for Android 12.0 - 42.0, Firefox 10.0 - 42.0, Di động 10.0 - 40.0, SeaMonkey 2.7 - 2.39, Thunderbird 10.0 - 42.0

Datenbestand aktualisiert

Phiên bản 20140918 302.7 kB Hoạt động trên Firefox for Android 12.0 - 39.0, Firefox 10.0 - 39.0, Di động 10.0 - 39.0, SeaMonkey 2.7 - 2.36, Thunderbird 10.0 - 39.0

Phiên bản 20140816 302.7 kB Hoạt động trên Firefox for Android 12.0 - 35.0, Firefox 10.0 - 35.0, Di động 10.0 - 35.0, SeaMonkey 2.7 - 2.32, Thunderbird 10.0 - 35.0

Phiên bản 20130414 299.9 kB Hoạt động trên Firefox for Android 12.0 - 24.0, Firefox 10.0 - 24.0, Di động 10.0 - 24.0, SeaMonkey 2.7 - 2.21, Thunderbird 10.0 - 24.0

Phiên bản 20120628 298.0 kB Hoạt động trên Firefox for Android 12.0 - 21.0a1, Firefox 3.0a1 - 21.0a1, Di động 0.7 - 21.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.18a1, Thunderbird 3.0a1 - 21.0a1

Phiên bản 20120607 298.0 kB Hoạt động trên Firefox for Android 12.0 - 16.0a1, Firefox 3.0a1 - 16.0a1, Di động 0.7 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 16.0a1

Phiên bản 20120211 298.0 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 16.0a1, Di động 0.7 - 16.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.13a1, Thunderbird 3.0a1 - 16.0a1

Phiên bản 20111003 295.9 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 13.0a1, Di động 0.7 - 13.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.10a1, Thunderbird 3.0a1 - 13.0a1

Phiên bản 20110321 289.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 7.0a1, Di động 0.7 - 7.0a1, SeaMonkey 2.0a - 2.2a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a4pre

Phiên bản 20101229 290.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 5.*, Di động 0.7 - 4.0.*, SeaMonkey 2.0a - 2.1b3, Thunderbird 3.0a1 - 3.3a4pre

Phiên bản 20100306 288.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a5pre, Di động 0.7 - 1.1.*, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.2a1pre

Phiên bản 20090905 288.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a2pre, Di động 1.0a1 - 1.1a2pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.2a1pre

Phiên bản 20090611 287.7 kB Hoạt động trên Firefox 3.0a1 - 3.7a1pre, SeaMonkey 2.0a - 2.1a1pre, Thunderbird 3.0a1 - 3.1a1pre