Gặp gỡ Nhà phát triển Copy Folder

jwolinsky

1,99 US$ suggested

hoặc

Enjoy this add-on?

Nhà phát triển tiện ích này đề nghị bạn hỗ trợ một khoản tài chính nhỏ cho việc phát triển.

Tại sao Copy Folder được tạo ra?

I always felt like Thunderbird was missing a "Copy Folder" feature so I set out to create it.

Cái gì tiếp theo cho Copy Folder

Pausing, cancelling and undoing the copy process.

About the Developer

Thông tin về Nhà phát triển
Tên jwolinsky
Trang chủ http://www.jonathanwolinsky.com/
Người dùng kể từ September 27, 2011
Number of add-ons developed 3 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 3 out of 5 stars