Rated 3 out of 5 stars

Can you add a function that send mails one by one at intervals?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.5.2).