Auto Address Cleaner Lược sử Phiên bản

3 phiên bản3 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.0.4 2.9 KiB Hoạt động trên Thunderbird 1.5 - 45.*

* Compatible with TB45

Version 1.0.3 3.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 1.5 - 24.*

* From this version, the display name will not removed at the Save actions
* This update resolves an issue that address list is broken at the Save actions
* Compatible with TB3.3a2pre

Version 1.0.1 5.0 KiB Hoạt động trên Thunderbird 1.5 - 3.1.*

* Compatible with TB3.1