hariniachala

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên hariniachala
Người dùng kể từ February 24, 2010
Number of add-ons developed 3 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

MailNews Sync

New mailnews sync engine for Seamonkey and Thunderbird. Requires Firefox Sync extension.

Rated 4 out of 5 stars (1)
3 users
View all

Themes I've created

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.