Stylish-Custom Lược sử Phiên bản

9 phiên bản9 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 0.9.2 230.8 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 56.*, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Version 0.9.1 230.5 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 56.0, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Version 0.9.0 231.6 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 56.0, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Version 0.8.9 261.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 56.0, SeaMonkey 2.1 - 2.53, Thunderbird 3.3a1pre - 56.0

Version 0.8.8 246.8 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 55.*, SeaMonkey 2.1 - 2.51, Thunderbird 3.3a1pre - 54.0

Version 0.8.7 249.6 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 52.0, SeaMonkey 2.1 - 2.49, Thunderbird 5.0 - 52.0

Version 0.8.6 239.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 - 52.0, SeaMonkey 2.1 - 2.49, Thunderbird 5.0 - 52.0

Version 0.8.5 202.2 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 10.0a1 - 52.0, Firefox 4.0 - 52.0, SeaMonkey 2.0a - 2.49, Thunderbird 5.0 - 52.0

Version 0.8.4 186.4 KiB Hoạt động trên Firefox cho Android 10.0a1 - 46.0, Firefox 3.0 - 49.*, SeaMonkey 2.0a - 2.42, Thunderbird 3.0 - 46.0