Image Zoom Lược sử Phiên bản

8 phiên bản8 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 0.6.3.1-signed.1-signed 103.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên, SeaMonkey 2.16 trở lên, Thunderbird 17.0 trở lên

Fixed defect with german language implementation

Version 0.6.1.1-signed.1-signed 103.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên, SeaMonkey 2.16 trở lên, Thunderbird 17.0 trở lên

Version 0.5.4.1-signed.1-signed 95.2 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên, SeaMonkey 2.16 trở lên, Thunderbird 17.0 trở lên

Version 0.5.3.1-signed.1-signed 95.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên, SeaMonkey 2.16 trở lên, Thunderbird 17.0 trở lên

Horizontal scroll zoom bug fixed
Allow status bar messages to be disabled

Version 0.5.2.1-signed.1-signed 95.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên, SeaMonkey 2.16 trở lên, Thunderbird 17.0 trở lên

Version 0.4.6.1-signed.1-signed 83.4 kB Hoạt động trên Firefox 3.0 trở lên, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

Version 0.4.4 77.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.0.*

Fixed issue with German localisation

Version 0.4.2 77.8 kB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.0.*

Added since 0.4.1
 • Internal re-write to reduce Namespace pollution

 • Minor Bug Fixes in Options dialog

 • Updated Translations

Added since 0.4
 • Removed Global Zoom Options - Now part of Firefox/Thunderbird natively

 • Compatibility with Thunderbird 3.0 / Firefox 3.6

 • Mac OSX minor bug fixes

 • Added Seamonkey 2.0 Support

 • Revised Image Rotation Menu Item Locations

Added since 0.3.1
 • Added Image Rotate Functions - Firefox Only

 • Removed support for Flock, Netscape, Seamonkey, Mozilla

 • Added sq-AL, vi-VN, fi-FI, ga-IE locales