Image Zoom Lược sử Phiên bản

8 phiên bản8 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 0.6.3.1-signed.1-signed 101.2 KiB Hoạt động trên Firefox 17.0 - 26.*, SeaMonkey 2.16 - 2.17.*, Thunderbird 17.0 - 18.*

Fixed defect with german language implementation

Version 0.6.1.1-signed.1-signed 101.2 KiB Hoạt động trên Firefox 17.0 - 21.*, SeaMonkey 2.16 - 2.17.*, Thunderbird 17.0 - 18.*

Version 0.5.4.1-signed.1-signed 93.0 KiB Hoạt động trên Firefox 17.0 - 21.*, SeaMonkey 2.16 - 2.17.*, Thunderbird 17.0 - 18.*

Version 0.5.3.1-signed.1-signed 92.9 KiB Hoạt động trên Firefox 17.0 - 21.*, SeaMonkey 2.16 - 2.17.*, Thunderbird 17.0 - 18.*

Horizontal scroll zoom bug fixed
Allow status bar messages to be disabled

Version 0.5.2.1-signed.1-signed 93.2 KiB Hoạt động trên Firefox 17.0 - 21.*, SeaMonkey 2.16 - 2.17.*, Thunderbird 17.0 - 18.*

Version 0.4.6.1-signed.1-signed 81.4 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 20.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.1.*

Version 0.4.4 76.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.0.*

Fixed issue with German localisation

Version 0.4.2 76.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.6.*, SeaMonkey 2.0 - 2.0.*, Thunderbird 2.0 - 3.0.*

Added since 0.4.1
 • Internal re-write to reduce Namespace pollution

 • Minor Bug Fixes in Options dialog

 • Updated Translations

Added since 0.4
 • Removed Global Zoom Options - Now part of Firefox/Thunderbird natively

 • Compatibility with Thunderbird 3.0 / Firefox 3.6

 • Mac OSX minor bug fixes

 • Added Seamonkey 2.0 Support

 • Revised Image Rotation Menu Item Locations

Added since 0.3.1
 • Added Image Rotate Functions - Firefox Only

 • Removed support for Flock, Netscape, Seamonkey, Mozilla

 • Added sq-AL, vi-VN, fi-FI, ga-IE locales