Cookie Exporter Lược sử Phiên bản

3 phiên bản3 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 1.5.1-signed 8.2 kB Hoạt động trên Firefox 3.0 trở lên, SeaMonkey 2.0 - 2.1b3

Now compatible with Seamonkey

Phiên bản 1.4 2.0 kB Hoạt động trên Firefox 2.0 - 3.7a5pre

Phiên bản 1.3 2.0 kB Hoạt động trên Firefox 2.0 - 3.6.*