Cookie Exporter Lược sử Phiên bản

3 phiên bản3 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.5.1-signed.1-signed 11.7 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 56.*, SeaMonkey 2.0 - 2.1b3

Now compatible with Seamonkey

Version 1.4 2.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0 - 3.7a5pre

Version 1.3 2.0 KiB Hoạt động trên Firefox 2.0 - 3.6.*