Icon of BOINC Stats 2

BOINC Stats 2 1.1.1.1-signed.1-signed

bởi spaceShot

Displays your Total and Recent Average Credits for BOINC distributed computing projects in the status bar.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm