URL Fixer Plus RU and UA Lược sử Phiên bản

4 phiên bản4 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 2.0.0 24.7 kB Hoạt động trên Firefox 2.0 trở lên, Di động 1.0b1 trở lên

Version 1.6.2.1-signed 23.6 kB Hoạt động trên Firefox 2.0 trở lên, Di động 1.0b1 - 1.0.*

Version 1.6.1.1-signed 22.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0 trở lên, Di động 1.0b1 - 1.0.*

Version 1.6 21.5 kB Hoạt động trên Firefox 2.0 - 3.7a3pre, Di động 1.0b1 - 1.0.*