Rated 5 out of 5 stars

perfect add on , very useful

Rated 4 out of 5 stars

Necessary :D

Rated 5 out of 5 stars

PLEASE UPDATE FOR Firefox Mobile 5!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0).