AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

Phil Walton

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Phil Walton
Địa điểm Philadelphia, PA
Nghề nghiệp Web Developer
Người dùng kể từ Tháng 8. 14, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Easy Markup Bắt buộc khởi động lại

Assisting the "markup challenged" among us by adding markup options to the context menu. Simply select text, right-click, and select a markup option. Easily add HTML formatting to your posts on your favorite forum or your blog.

Rated 4 out of 5 stars (4)
26 người dùng26 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.