xiaoyu485

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên xiaoyu485
Người dùng kể từ Tháng 1. 4, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

All-in-One Sidebar

Rated 5 out of 5 stars

希望尽快更新。update ,please。
我很喜欢这个扩展。但是,现在这个扩展已经不能在firefox29很好运行了。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.7.21.1-signed).  This user has a previous review of this add-on.

All-in-One Sidebar

Rated 5 out of 5 stars

26下,下载窗口会弹出,而不是在侧边栏打开,请修复

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.7.20.1-signed). 

Tab Utilities Phoenix

Rated 5 out of 5 stars

非常感谢,很喜欢这个扩展,但是无奈作者很久不更新了,有些功能失效,用的论坛修改版也失效了一部分功能。
希望以后能增加新功能。
最后,再说一遍,非常感谢。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.6pre7.1-signed.1-signed). 

Tab Mix Plus

建议打开书签、首页能多样化 Rated 5 out of 5 stars

我英语很差,所以还是用中文说吧。
1、书签
我已经设置书签在新标签页打开。但是我建议,当当前标签页是新标签页时,比如firefox开始页,about:newtab等,在当前标签页打开书签。
2、首页
现在首页没有设置项。首页在当前标签页打开。建议也能像我上面提到的,设置主页的打开方式。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.1.0.1-signed).  This user has 3 previous reviews of this add-on.

Feedly - Beyond Google Reader

Rated 4 out of 5 stars

我在工具栏找不到feedly图标了

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (14.0.482.1-signed.1-signed).  This user has a previous review of this add-on.

Feedly - Beyond Google Reader

Rated 4 out of 5 stars

如果有中文就好了。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (10.2.1-signed.1-signed). 

Tab Utilities

Rated 4 out of 5 stars

“自动打开非自动关闭的标签页”不起作用,人人影视上,点击下载,弹出的新标签页无法自动关闭。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.5.1).  This user has a previous review of this add-on.

Add Bookmark Here ²

Rated 4 out of 5 stars

This firefox extension the previous add a bookmark when you can control the position of the bookmark, now seemingly unified added to the bottom of the current folder,

firefox version: 17.0

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (13.0.20120505.1-signed).  This user has 2 previous reviews of this add-on.

Tab Utilities

Rated 5 out of 5 stars

终于可以再17版中使用了,太好了。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2). 

Add Bookmark Here ²

Rated 5 out of 5 stars

very good!
Hope to add a function:
Right-click a bookmark→Add an option→Replace the current URL and title

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (11.0.20120505.1-signed).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.

Tab Mix Plus

Rated 4 out of 5 stars

My English is not good.I mean like this.
The new tag page →Home page.In the new tag page open bookmarks or history, will open in another new page, not the new tag page.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.0.1-signed).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.

Tab Mix Plus

Rated 4 out of 5 stars

我设置的是打开新标签页显示为主页。但是这样设置后,我再打开书签或历史的网址时,就会另外再打开一个页面了。应该怎样设置在现存的新标签页打开呢?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.0.1-signed).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.

Tab Mix Plus

Rated 5 out of 5 stars

赶快更新啊,最新的11版不兼容啊!离不开这个插件啊!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.0.1-signed). 

AutoProxy

Rated 5 out of 5 stars

很好用,但是不知问什么,从前天开始,SSH能连接上,但是现实服务器拒绝连接,换端口也不行,禁用以后,网页不显示服务器被重置,而是页面空白,用IE打开的话,就显示服务器被重置。
我重装以后,现在正常了,不知道是怎么回事

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4b1.2011033016.1-signed.1-signed). 

GReader Panel

无法启动 Rated 3 out of 5 stars

为什么我在firefox4.0正式版中安装后,直接就被禁用了?而且无法手动启动

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1). 

Add Bookmark Here ²

Rated 5 out of 5 stars

这个插件很方便实用!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.6.20101102).