SimilarProducts Team

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên SimilarProducts Team
Trang chủ http://www.similarproducts.net/window-shopper
Người dùng kể từ July 7, 2009
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

SimilarProducts builds web applications that allow users to shop online with nothing more than an image. Our vision is that visual search will one day allow people to use any picture at any time from any place as a search query. Our first offering--Window Shopper--enables visual product discovery on the web.

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.