AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

puffmike Spinello

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên puffmike Spinello
Trang chủ http://www.spinellozone.com
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 7 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

SoccerFox SVG Bắt buộc khởi động lại

A theme for Soccer/football fans

Rated 3 out of 5 stars (4)
0 người dùng0 người dùng

FootballFox SVG Bắt buộc khởi động lại

A football theme

Rated 4 out of 5 stars (6)
0 người dùng0 người dùng

Hawaii Bắt buộc khởi động lại

Hawaii maoli(indigenous) edition

Rated 4 out of 5 stars (41)
0 người dùng0 người dùng

Hemperor textile edition Bắt buộc khởi động lại

Hemperor textile edition
Firefox 3.0 - 3.5.*

Rated 4 out of 5 stars (9)
0 người dùng0 người dùng

Dragon scales Bắt buộc khởi động lại

A Dragon scale theme. For Firefox 3.0 to 3.5.*

Rated 2 out of 5 stars (7)
0 người dùng0 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.