puffmike Spinello

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên puffmike Spinello
Trang chủ http://www.spinellozone.com
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 7 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Dragon scales firetext Requires Restart

A Dragon scale theme with firetext for Firefox 3.0 to 3.5.*

Rated 4 out of 5 stars (26)
28 người dùng28 người dùng

Hawaii Requires Restart

Hawaii maoli(indigenous) edition

Rated 4 out of 5 stars (41)
59 người dùng59 người dùng

Dragon scales Requires Restart

A Dragon scale theme. For Firefox 3.0 to 3.5.*

Rated 2 out of 5 stars (7)
6 người dùng6 người dùng

Hemperor textile edition Requires Restart

Hemperor textile edition
Firefox 3.0 - 3.5.*

Rated 4 out of 5 stars (9)
17 người dùng17 người dùng

Hemperor edition Requires Restart

Hemperor edition for Firefox


Rated 4 out of 5 stars (38)
25 người dùng25 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.