Sebastian Tschan

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sebastian Tschan
Trang chủ https://blueimp.net/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 3 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Autofill Forms

Autofill Forms enables you to fill out web forms with one click.

Rated 3 out of 5 stars (385)
76.272 users

Secure Login Nên dùng

Secure Login is an extension for Firefox integrated password manager.

Rated 4 out of 5 stars (362)
63.192 users

Net Notes

Store Notes on Websites in your Bookmarks.

Rated 4 out of 5 stars (46)
432 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.