Firebug Add-ons

bởi Jeff Balogh

14 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Firebug bởi Joe Hewitt, Jan Odvarko, khác

Rated 5 out of 5 stars 1.828 đánh giá

2.112.241 người dùng2.112.241 người dùng

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

YSlow bởi YSlow

Rated 3 out of 5 stars 204 đánh giá

84.194 người dùng84.194 người dùng

YSlow analyzes web pages and suggests ways to improve their performance based on a set of rules for high performance web pages.
http://yslow.org is the official open source website.

FirePHP bởi cadorn

Rated 4 out of 5 stars 48 đánh giá

44.410 người dùng44.410 người dùng

FirePHP enables you to log to your Firebug Console using a simple PHP method call.

Not using Firebug 1.9+ on Firefox 8+? See http://firephp.org/

Firefinder for Firebug bởi Robert Nyman

Rated 3 out of 5 stars 28 đánh giá

20.934 người dùng20.934 người dùng

Finds HTML elements matching chosen CSS selector(s) or XPath expression

CodeBurner for Firebug bởi SitePoint

Rated 3 out of 5 stars 34 đánh giá

29.544 người dùng29.544 người dùng

CodeBurner is a Firefox add-on that integrates with Firebug, to extend it with reference material for HTML and CSS.

CSS Usage bởi Teun van Eijsden

Rated 4 out of 5 stars 39 đánh giá

19.279 người dùng19.279 người dùng

Firebug extension to view which CSS rules are actually used.

FireQuery bởi BinaryAge, Jan Odvarko

Rated 4 out of 5 stars 52 đánh giá

25.345 người dùng25.345 người dùng

Firebug plugin for jQuery development

Pixel Perfect bởi Mike Buckley, Lorne Markham, khác

Rated 4 out of 5 stars 102 đánh giá

12.794 người dùng12.794 người dùng

Pixel Perfect is a Firefox extension that allows web developers and designers to easily overlay a web composition with semi-transparent layers (images). These layers can be consequently used for per pixel comparison between the page and a layer.

Firecookie bởi Jan Odvarko

Rated 4 out of 5 stars 61 đánh giá

3.078 người dùng3.078 người dùng

Firecookie is an extension for Firebug that makes possible to view and manage cookies in your browser

Firecookie is part of Firebug since Firebug 1.10

Inline Code Finder for Firebug bởi Robert Nyman

Rated 4 out of 5 stars 14 đánh giá

7.806 người dùng7.806 người dùng

Inline Code Finder is an add-on to Firebug, to be able to find HTML elements with any of the below issues:

* Inline JavaScript events
* Inline style
* javascript: links

Detailed description can be found athttp://www.robertnyman.com/inli...

FireRainbow bởi BinaryAge, Jan Odvarko

Rated 4 out of 5 stars 44 đánh giá

5.001 người dùng5.001 người dùng

Javascript syntax highlighting for Firebug

Validator bởi Teun van Eijsden

Rated 3 out of 5 stars 11 đánh giá

2.596 người dùng2.596 người dùng

Firebug extension to validate HTML.

FireLogger bởi BinaryAge, Jan Odvarko

Rated 3 out of 5 stars 10 đánh giá

1.470 người dùng1.470 người dùng

Logging support for web developers (PHP, Python, ColdFusion)

Jiffy bởi Bill Scott

Rated 3 out of 5 stars 12 đánh giá

60 người dùng60 người dùng

Adds a new panel to Firebug for displaying timing measurements for JavaScript applications.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Cái khác của Người dùng này

Xem tất cả bộ sưu tập của người dùng này