Icon of Từ điển tiếng Việt

Từ điển tiếng Việt 2.2.0  No Restart

bởi Minh Nguyễn, capiscuas

Kiểm tra chính tả tiếng Việt dùng danh sách từ dựa trên dự án Free Vietnamese Dictionary Project của Hồ Ngọc Đức.