Tab Mix Plus Lược sử Phiên bản

126 phiên bản126 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 0.5.0.1pre.160625a1 930.4 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.5.0.0 875.7 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 49 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.5.0.0pre.160522a1 928.2 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.5.0.0pre.160515a1 928.8 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.3pre.160425a1 928.4 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.3pre.160328a1 902.2 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.3pre.160319a1 902.4 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.2 856.0 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 47 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Fix a typo in version 0.4.2.1 that disabled Tab Groups Migrator on Firefox 45 and 46

Version 0.4.2.1 856.0 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 47 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.1pre.160228a2 907.1 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.1pre.160228a1 903.2 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.1pre.160216a1 892.3 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.1pre.160124a1 891.6 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.1pre.151226a1 892.1 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.0 841.2 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 46 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.0pre.151212a1 891.4 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.0pre.151127a1.1-let-fixed 891.6 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.0pre.151113a1 890.5 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.0pre.151031a1 886.1 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.2.0pre.151021a1 883.9 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.9 833.9 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 41 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.9pre.150819a1 884.8 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.9pre.150815a1 876.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.9pre.150801a2 876.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.9pre.150801a1 875.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.9pre.150703a1 872.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.8 818.2 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 39 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.8pre.150607a3 868.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.8pre.150607a2 867.8 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Version 0.4.1.8pre.150317a1 863.5 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log