Tab Mix Plus Lược sử Phiên bản

70 versions

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 0.4.1.4pre.140414a1 837.0 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.3.1pre.140215a1 836.9 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.3.1 788.0 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 27 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.3 787.7 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 27 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.3pre.140204a1 836.6 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.3pre.131218a2 835.9 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.3pre.131209a1 830.8 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.3pre.131204a1 830.9 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.3pre.131123a1 828.0 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.3pre.131116a1 827.7 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.3pre.131110a1 825.9 KB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.3pre.131027a3 825.9 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.2.02 778.0 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Fixed few bugs in version 0.4.1.2.01

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.2.01 777.7 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 26 and more...

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.2pre.131019a2 825.5 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.2pre.131013a1 824.9 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.2pre.131006a2 824.3 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.2pre.130929a 821.7 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.2pre.130918a 819.9 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.1.01 767.3 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 26 and more...

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.2pre.130914a 819.6 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.1pre.130821b 814.6 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.1pre.130817a 816.1 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.1pre.130809a 815.6 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.1pre.130731a 815.0 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List

Phiên bản 0.4.1.1pre.130722a 814.3 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.1pre.130625a 813.5 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.1pre.130522a 813.0 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.1pre.130504b 813.2 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.

Phiên bản 0.4.1.0pre.130408a 812.7 KB Hoạt động trên Firefox 11.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete List of Changes and Bugs Fixed.