Tab Mix Plus Lược sử Phiên bản

101 versions

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 0.4.1.9pre.150703a1 872.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8 818.2 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 39 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150607a3 868.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150607a2 867.8 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150317a1 863.5 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150303a1 863.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7.1-signed 811.3 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 37 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7pre.150212a1 856.3 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7pre.150126a1 855.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7pre.150112a1 854.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6.1-signed 805.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 35 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141229a1 854.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141222a1 852.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141114a1 852.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141025a1 852.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141014a2 852.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5.2.1-signed 801.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Tab Mix Plus 0.4.1.5.2 is a bug-fix release.

Updates Tabmix for Firefox 32 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.140926a1 850.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5.1.1-signed 801.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 32 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.140920a3 850.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.140920a2 850.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5.1pre.140921a1 850.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Fixed bug in version 0.4.1.5:
session manager doesn't load any of my saved sessions

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140913a3 849.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140913a2 849.3 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140903a2 848.2 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140903a1 846.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140831a1 846.2 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140824a1 844.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5pre.140802a1 838.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Development Channel

Working with Nightly with Australis and with Holly

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.4.1-signed 788.5 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 and later

Updates Tabmix for Firefox 30 and more...

Visit our forum for Complete Change Log