Tab Mix Plus Lược sử Phiên bản

110 phiên bản110 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 0.4.2.0pre.151127a1 891.6 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.2.0pre.151113a1 890.5 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.2.0pre.151031a1 886.1 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.2.0pre.151021a1 883.9 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.9 833.9 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 41 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.9pre.150819a1 884.8 kB Hoạt động trên Firefox 31.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.9pre.150815a1 876.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.9pre.150801a2 876.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.9pre.150801a1 875.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.9pre.150703a1 872.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8 818.2 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 39 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150607a3 868.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150607a2 867.8 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150317a1 863.5 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.8pre.150303a1 863.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7.1-signed 811.3 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 37 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7pre.150212a1 856.3 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7pre.150126a1 855.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.7pre.150112a1 854.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6.1-signed 805.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 35 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141229a1 854.0 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141222a1 852.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141114a1 852.7 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141025a1 852.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.141014a2 852.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5.2.1-signed 801.9 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Tab Mix Plus 0.4.1.5.2 is a bug-fix release.

Updates Tabmix for Firefox 32 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.140926a1 850.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.5.1.1-signed 801.6 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Updates Tabmix for Firefox 32 and more...

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.140920a3 850.4 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log

Phiên bản 0.4.1.6pre.140920a2 850.1 kB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên

Development Channel

Visit our forum for Complete Change Log