StumbleUpon Lược sử Phiên bản

24 phiên bản24 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 4.21 368.2 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.20 368.3 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Updates in this version:

* Using a faster API for generating recommendations
* Pre-fetching more recommendations (which should result in a faster stumbling experience)
* Updated the "new discovery" UI to a full pop-up window
* Many bug fixes and updates

Version 4.19.1-signed 364.4 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.18.1-signed 367.3 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.16.1-signed 368.9 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.15.1-signed 368.4 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.14.1-signed 367.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.13.1-signed 368.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.11.1-signed 368.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.99.1-signed 368.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.97.1-signed 369.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.95.1-signed 363.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.94.1-signed 363.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.91.1-signed 361.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.81.1-signed 330.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.76.1-signed 315.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.75 315.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.74 315.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.73 314.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.64 305.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.63 304.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.62 303.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.52 302.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.38 296.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.6a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.0a2