StumbleUpon Lược sử Phiên bản

31 versions

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 4.20 377.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Updates in this version:

* Using a faster API for generating recommendations
* Pre-fetching more recommendations (which should result in a faster stumbling experience)
* Updated the "new discovery" UI to a full pop-up window
* Many bug fixes and updates

Phiên bản 4.20b2 377.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.20b1 377.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.19.1-signed 373.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.19b3 373.3 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.19b2 373.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Beta 2. Fix for links not working in additional tabs.

Phiên bản 4.19b1 373.8 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.18.1-signed 376.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.18b1 376.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 and later

Phiên bản 4.17.1-signed 377.5 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 4.16.1-signed 377.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 4.15.1-signed 377.2 kB Hoạt động trên Firefox 3.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 4.14.1-signed 375.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 4.13.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 4.12.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 4.11.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.99.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.97.1-signed 377.9 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.95.1-signed 371.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.94.1-signed 371.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.91.1-signed 369.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.81.1-signed 337.9 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.76.1-signed 322.6 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 and later, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.75 322.6 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.74 322.6 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.73 321.5 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.64 312.3 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.63 311.3 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.62 310.3 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Phiên bản 3.52 309.2 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre