StumbleUpon Lược sử Phiên bản

32 phiên bản32 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 4.21 377.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.20 377.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Updates in this version:

* Using a faster API for generating recommendations
* Pre-fetching more recommendations (which should result in a faster stumbling experience)
* Updated the "new discovery" UI to a full pop-up window
* Many bug fixes and updates

Version 4.20b2 377.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.20b1 377.0 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.19.1-signed 373.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.19b3 373.3 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.19b2 373.4 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Beta 2. Fix for links not working in additional tabs.

Version 4.19b1 373.8 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.18.1-signed 376.1 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.18b1 376.2 kB Hoạt động trên Firefox 4.0 trở lên

Version 4.17.1-signed 377.5 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.16.1-signed 377.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.15.1-signed 377.2 kB Hoạt động trên Firefox 3.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.14.1-signed 375.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.13.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.12.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 4.11.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.99.1-signed 376.8 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.97.1-signed 377.9 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.95.1-signed 371.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.94.1-signed 371.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.91.1-signed 369.7 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.81.1-signed 337.9 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.76.1-signed 322.6 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 trở lên, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.75 322.6 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.74 322.6 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.73 321.5 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.64 312.3 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.63 311.3 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre

Version 3.62 310.3 kB Hoạt động trên Firefox 1.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1a1pre