Saved From URL Lược sử Phiên bản

2 phiên bản2 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.4.20160225 2.1 kB Hoạt động trên Firefox 44.0 trở lên

* Updated to work again in FF44+

Version 1.4.20110629.1-signed 2.0 kB Hoạt động trên Firefox 1.5 trở lên