Saved From URL Lược sử Phiên bản

2 phiên bản2 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.4.20160225 2.0 KiB Hoạt động trên Firefox 44.0 - 56.*

* Updated to work again in FF44+

Version 1.4.20110629.1-signed 2.0 KiB Hoạt động trên Firefox 1.5 - 29.*