Icon of RedShift V4

RedShift V4 15.0

bởi Nick C., C. Nicks

Version 4 of the Shift Themes. Following a development period of several months, Redshift V4 is designed for use with Firefox 4.0 - 44.* or whenever Mozilla decides to stop changing the version number.

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm