Nepali Dictionary Lược sử Phiên bản

4 phiên bản4 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Phiên bản 1.2.1-typefix 170.8 KiB

Phiên bản 1.2 152.0 KiB

Fixed to work with FF4

Phiên bản 1.1 171.0 KiB

Updated to support Firefox 4.0.*

Phiên bản 1.0 171.0 KiB