Rated 1 out of 5 stars

IN FFb7+ it borks the reload&stop button. Badly needs updating

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.5).