Icon of Load Tabs Progressively

Load Tabs Progressively 1.6.1.1-signed.1-signed

bởi ithinc

Load tabs one by one.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm