Rated 5 out of 5 stars

This theme is really amazing! Simple but elegant. I really love it. Thanks Zigboom!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.8). 

You're welcome karmi!
Thanks for the feedback!