Iowa State Cyclones Theme Lược sử Phiên bản

5 phiên bản5 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 4.0 480.0 KiB Hoạt động trên Firefox 4.0b11pre - 56.*

Version 3.6.1 580.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.6.*

Version 3.6.0 575.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.7a2pre

Version 3.5.0 575.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.5.*

Version 3.0.1 575.0 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 3.0.*

-Small icon version now available.
-Font color for additional toolbars changed to white.
-In focus tab font colored changed to cardinal.