Merci Rated 5 out of 5 stars

Just to said Thanks this is the best to have a dictionari for all lenguages
merci thanks danke gracias

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.5).