as always, great theme! netscape ftw! Rated 5 out of 5 stars

but, some little proplem, the same problem ponzi has, here is his screenshot (i'm too lazy to upload my own... :D): http://i1023.photobucket.com/albums/af358/dponzi/screenshot.jpg

please update soon! and would you make an icon set for menu icons plus? this would be great!!!
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/menu-icons-plus/

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (4.01).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.