Rated 1 out of 5 stars

不对味儿,按钮的质感不对,收起工具栏的功能也没有。

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.04).