Preloader (for Firefox) Lược sử Phiên bản

2 phiên bản2 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.1.1-signed.1-signed 24.4 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 56.*

Version 1.0.1-signed.1-signed 24.4 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 10.*