Firebug Lược sử Phiên bản

99 phiên bản99 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 2.0.19 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.18 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.17 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.16 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.15 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.14 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.13 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.12 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.11 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.10 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.9.1-signed 2.5 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.8.1-signed 2.4 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.7.1-signed 2.4 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.6.1-signed 2.4 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.5.1-signed 4.1 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.4.1-signed 4.0 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.3.1-signed 4.0 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.2.1-signed 4.0 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.1.1-signed 4.0 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 2.0.1-signed 4.0 MiB Hoạt động trên Firefox 30.0a1 trở lên

Version 1.12.8.1-signed 2.2 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.7.1-signed 2.2 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.6.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.5.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.4.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.3.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.2.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.1.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.12.0.1-signed 2.2 MiB Hoạt động trên Firefox 23.0 trở lên

Version 1.11.4.1-signed 2.1 MiB Hoạt động trên Firefox 17.0 trở lên