Icon of FancyText

FancyText 0.rev6  No Restart

bởi Carlo Alberto Ferraris

Disables text hinting and emulates text-rendering:geometricPrecision.

Tiện ích này vừa được duyệt sơ bộ bởi Mozilla. Tìm hiểu thêm