Incompatibilità Rated 1 out of 5 stars

Non risulta compatibile con thunderbird 3.0

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.1).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.