Disable Private Browsing Plus Lược sử Phiên bản

4 phiên bản4 phiên bản

Hãy cẩn thận với phiên bản cũ!

Những phiên bản này được hiển thị cho mục đích tham khảo và thử nghiệm. Bạn chỉ luôn nên dùng phiên bản mới nhất của tiện ích.

Version 1.9.1-signed.1-signed 25.3 KiB Hoạt động trên Firefox 20.0 - 56.*

Now also blocking New Private Window from taskbar and dock.

Version 1.8.1-signed.1-signed 23.8 KiB Hoạt động trên Firefox 20.0 - 24.0

Updated for Firefox 20+

Version 1.7.1.1-signed.1-signed 13.2 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 19.*

Hide Disable and Delete buttons in Add-on Manager for Plus version.

Version 1.7.1-signed.1-signed 13.5 KiB Hoạt động trên Firefox 3.0 - 19.0a1